Virksomhedsoplysninger

Pagemate ApS
Borggade 1, 1
8000 Aarhus C

E-mail: [email protected]
CVR: DK38211633

Anvendelse

Disse forretningsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser, der bliver solgt af Pagemate ApS (herefter kaldet “os”), som kunden måtte købe (herefter kaldet “Kunden”).

Der henvises derudover til vores databehandleraftale.

Varighed

Så længe abonnementet eksisterer uopsagt, vil der ske en trækning af abonnementsprisen pr. måned eller år via det tilmeldte betalingskort eller via det tilmeldte EAN-nummer.

Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement ved at kontakte os på e-mail [email protected].

Priser og betaling

Alle priser er i dansk kroner (DKK) og er eksklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

Vi forbeholder os rettigheden til at ændre i priserne og/eller produktet.

Vi modtager betaling fra Dankort, Visa, Mastercard og via EAN-faktura. Kunden betaler selv det gebyr, der opkræves af betalingsindløser. Kunden betaler ligeledes selv andre eventuelle gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Kortoplysninger

Ved tilmelding til automatisk betaling giver Kunden tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Faktura

Efter oprettelse af første faktura, og ved hver efterfølgende betaling, vil der blive leveret en faktura pr. e-mail eller via EAN-faktura.

Betalingskort udløb

Såfremt kundens betalingskort udløber, vil der blive fremsendt en e-mail med et link til fornyelse af disse kortoplysninger.

Levering

Der tages forbehold for forsinkelser, der skyldes:

  • Manglende godkendelse/information fra kunden
  • IT-nedbrud
  • Strømsvigt
  • Lovindgreb
  • Hærværk, virus, hacking, terror, strejke, boykot eller blokader.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber at de leverede services altid er tilgængelige. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for tab eller skade, direkte såvel som indirekte (herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data), som måtte følge af afbrydelser, forstyrrelser eller mangler ved den ydelse, som vi efter aftalen skal levere til kunden. Vi kan ej heller gøres ansvarlig for ydelser, som leveres af tredjeparter og/eller underleverandører.

Vi forbeholder os retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende, selv om dette måtte bevirke midlertidigt driftsstop hos jer. I sådanne tilfælde tilstræber vi os på at varsle driftsstoppet på forhånd, men Kunden kan ikke rette krav mod os i anledning heraf eller forbindelse hermed.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for skade eller mangler, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Vi er dermed fritaget for ansvar over for kunden, såfremt vi forhindres i at opfylde vores forpligtelser i hht. aftalen på grund af forhold, som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

Refundering

Ved opsigelse før fornyelse af abonnement refunderes resterende tid ikke medmindre andet er aftalt og kan dokumenteres skriftligt.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes direkte til [email protected].

Øvrige generelle betingelser

Vi forbeholder os retten til at afvise at handle med enhver privatperson og/eller virksomhed uden yderligere begrundelse.

Vi pålægger et rykkergebyr på 100 DKK ved udeblivende betaling.

Vi opkræver morarenter fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

Vi har ret til at anvende link til kundens hjemmeside og kundens logo til fremvisning på eget website og i markedsføringsmateriale.

Evt. tvister der måtte opstå i forbindelse med aftalen afgøres ved Retten i Aarhus.